Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Kystlegane

VIKTIG MELDING!

I samband med coronapandemien: ytterdøra er låst, men fastlegane er framleis tilgjengelege, dersom det er noko som hastar, nødvengig helsekontroll, skade mm. Dette må avtalast på førehand, ikkje ved direkte oppmøte.

Me må unngå smitte på Kystlegane:

INGEN med luftvegsinfeksjonar får komma innom Kystlegane. Aktuelle pasientar må ta kontakt på telefon eller sms. Dersom legekonsultasjon blir vurdert som nødvendig, skal denne føregå i eit særskilt utstyrt kontor i kommunen, her blir også testing på corona for dei det er aktuelt for.  Dette må avtalast via fastlegen.

Det er god informasjon om dette på Bømlo kommune si nettside.

Sjå elles under "informasjon". Me vil prøva å hjelpa så godt me kan, men det kan bli ein del ventetid og kø på telefonen.

Me ber om at folk søkjer råd på aktuelle nettsider for oppdatert informasjon, FHI, Bømlo kommune, Helsenorge, NAV.

 

 

Velkomen til heimesidene våre. Vi ønskjer å gjere kontakten med oss så enkel som råd.

Det er stor trafikk på sentralbordet vårt og difor av og til ein del ventetid.

Vårt telefonnummer er 53425610.

Ved trong for akutt hjelp: ring legevakt nr 116117. 

Dette telefonnummeret gjeld  for alle tilstander som hastar.

 

NB! Ved livstruande sjukdom eller skade ringer ein 113, AMK.

 

Legevaktsnummeret 116117 er det same heile døgeret.

I Bømlo kjem ein fram til sjukepleiar ved Sunnhordland interkommunale legevakt, også utanom legevakta si ordinære opningstid.

Sjukepleiaren kan formidla direkte kontakt med aktuelle legekontor (Kystlegane) dersom dette er aktuelt.

Når du ringer til Kystlegane, er det viktig at du fortel medarbeidarane våre kva det gjeld. Dei kan ofte hjelpe deg med råd, og dei må prioritere når du kan få time og kva telefonar legane må ta. Som oftast vil legen ringe deg tilbake ved høve, gjerne rundt lunsj eller mot slutten av arbeidsdagen

Du kan også bestille ordinær time, fornye reseptar og liknande via app, internett og SMS. Sjå informasjon på høgre side.

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Kystlegane stengt 19.januar

13. januar 2021

Kontoret er stengt tysdag 19.1 pga installering av nytt datautstyr.

Ved trong for øyeblikkelig hjelp, kan Bremnes legesenter kontaktast, tlf. 53423311

Tlf. legevakt døgeret rundt: 116117

Ved livstruande tilstand: ring AMK 113

 

Nytt om legar ved Kystlegane

16. august 2020

Dr. Bondevik er tilbake på Kystlegane frå 17.8.20.

Dr. Langedal har permisjon i 1 år i samband med spesialisering til spes. i allmennmedisin. Dr. Alina Bumbar vil vera vikar for henne frå sept. Fram til desse er dr. Christer Hedenberg vikar.

Ny lege ved Kystlegane

4. juni 2020

Dr. Ana Alves er ny lege ved Kystlegane frå 1.6. Ho overtar dr. Livar Braut sin praksis. Han pensjonerte seg frå 1.6.20.

Nets kortinnløsningsavtale

15. april 2020

Kystlegane har gjort avtale om kortinnløsningsavtale med Nets.

Dette gjeld for desse betalingskorta:

Honorar for telefon/video/E-konsultasjon

4. april 2020

Det er innført endra takstreglar frå Helfo:

Konsultasjonar som pga pandemien no blir gjennomført som telefonkonsultasjon, videokonsultasjon eller E-konsultasjon vil ha same honorar som for konsultasjon ved oppmøte på kontoret. 

Det vil bli sendt ut faktura i etterkant. 

Koronavirus: KOMMUNAL INFORMASJONSSIDE

19. mars 2020

Bømlo kommune har ei oppdatert nettside om korona:

bomlo.kommune.no/koronavirus - kommunal informasjonsside

Her finn ein også informasjon om kommunal koronatelefon, 53423001

 

 

Endra drift ved Kystlegane f.o.m. 16.3.20

15. mars 2020

Ein del avtalar om rutinekontrollar og konsultasjonar som kan venta, og som er bestilt før pandemirestriksjonane vart innført 16.3, kan bli avbestilt frå Kystlegane. 

Timar som er sett opp etter 16.3, går som normalt, dersom ein ikkje får annan beskjed.

Det vil stå plakat på ytterdøra, som vil vera låst. 

Nødvendig legekonsultasjon kun etter avtale på førehand pr telefon 53425610. 

Dersom ein ikkje kjem gjennom på telefonen og det hastar: ring legevakt 116117, som kan vidareformidla kontakt med Kystlegane.

Me har nyleg installert mulighet for videokonsultasjon. Dette kan brukast i særskilte høve og etter avtale med den aktuelle lege. Takst/pasientbetaling for dette blir som ved konsultasjon. 

LES DETTE ved luftvegsinfeksjon eller mistanke om koronasmitte

14. mars 2020

IKKJE møt opp på Kystlegane om du har ein luftvegsinfeksjon!

Ta kontakt pr telefon med resepsjonen om du har ein luftvegsinfeksjon/feber/tilstand som du treng råd om mtp evt undersøking av lege! 

Medarbeidarane vil gi råd etter oppdaterte nasjonale og kommunale retningslinjer for evt testing og undersøking.

Me anmodar elles om at ein oppdaterer seg og fylgjer råd og retningsliner på nettsidene til Bømlo kommune, Folkehelseinstituttet, Helsenorge, NAV.no mm slik at 

 

Viktig info om koronavirus

8. mars 2020

For oppdatert informasjon om koronavirus, viser me til Folkehelseinstituttet si heimeside, fhi.no, eller helsenorge.no. 

Bømlo kommune har også aktuell informasjon om korona på si nettside, bomlokommune.no.

 

Ein kan også ringa informasjonstelefon for publikum: 81555015

NB! Dersom du lurer på om du kan vera smitta, må du ikkje møta opp på Kystlegane, men ringa kontoret for råd.

Legevaktsentralen kan også kontaktast på telefon 116117

Det er viktig å opplysa om ein har vore på reis og kor ein har vore, eller om ein har vore i kontakt med ein person som kan vera utsett for eller har fått påvist smitte med koronavirus/covid 19.

 

 

 

Ny lege/listereduksjon

24. august 2017

Den 1.9 overtar dr. Sandra Langedal praksisen etter dr. Anna Tribis. Ho er nyutdanna og begynner som såkalla ALIS lege (= allmennlege i spesialisering) ved Kystlegane. Dette er ein  kommunal legestilling, som igjen er ledd i eit såkalla ALIS-prosjekt. Målet er rekruttering av unge legar til primærhelsetenesta.  Her vert det spesielt tilrettelagt for eit vidareutdanningsløp mot spesialisering i allmennmedisin ila 5 år.


Lista ho overtek er på 1100 pasientar, men som ALIS-lege vil ho starta med 700 pasientar. Det vil difor bli 400 pasientar som på vilkårleg vis vil bli trekt ut av lista. Desse vil bli plassert på ei liste med ledig plass ved Bremnes legesenter. Her er ein tilsvarande ALIS stilling oppretta og lege er tilsett i denne frå januar 2018 (lista står pr i dag oppført som "liste utan fast lege").


Alle pasientar som til no har stått på dr. Anna Tribis si liste vil altså få brev frå Helfo om ny fastlege gjeldande frå 1. september, 700 av desse hos dr. Sandra Langedal ved Kystlegane og 400 blir overført til Bremnes legesenter.

 

Pasientane som blir overflytta til annan lege utanom Kystlegane, kan ta kontakt med Kystlegane pr brev, sms eller telefon til resepsjonen for å få overført journalen til ny fastlege.

 

Me ynskjer Sandra Langedal velkommen til Kystlegane!

 

Les flere nyheter