Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Kystlegane

VIKTIG MELDING!

Frå 16.3 er det kun pasientar som treng øyeblikkelig hjelp/nødvendig helsehjelp som etter avtale pr tlf. får komma til konsultasjon på Kystlegane.

Inngongsdøra vil vera låst, døra blir opplåst etter avtale med medarbeidarane våre.

INGEN med luftvegsinfeksjonar får komma innom Kystlegane. Aktuelle pasientar må ta kontakt på telefon, dersom legekonsultasjon blir vurdert som nødvendig, skal denne føregå i eit særskilt utstyrt kontor på Helsehuset.

Sjå elles under "informasjon". Me vil prøva å hjelpa så godt me kan, men det kan bli ein del ventetid og kø på telefonen.

Me ber om at folk søkjer råd på aktuelle nettsider for oppdatert informasjon, FHI, Bømlo kommune, Helsenorge, NAV.

 

 

Velkomen til heimesidene våre. Vi ønskjer å gjere kontakten med oss så enkel som råd.

Det er stor trafikk på sentralbordet vårt og difor av og til ein del ventetid.

Vårt telefonnummer er 53425610.

Ved trong for akutt hjelp: ring legevakt nr 116117. 

Dette telefonnummeret gjeld  for alle tilstander som hastar.

 

NB! Ved livstruande sjukdom eller skade ringer ein 113, AMK.

 

Legevaktsnummeret 116117 er det same heile døgeret.

I Bømlo kjem ein fram til sjukepleiar ved Sunnhordland interkommunale legevakt, også utanom legevakta si ordinære opningstid.

Sjukepleiaren kan formidla direkte kontakt med aktuelle legekontor (Kystlegane) dersom dette er aktuelt.

Når du ringer til Kystlegane, er det viktig at du fortel medarbeidarane våre kva det gjeld. Dei kan ofte hjelpe deg med råd, og dei må prioritere når du kan få time og kva telefonar legane må ta. Som oftast vil legen ringe deg tilbake ved høve, gjerne rundt lunsj eller mot slutten av arbeidsdagen

Du kan også bestille ordinær time, fornye reseptar og liknande via app, internett og SMS. Sjå informasjon på høgre side.

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Koronavirus: KOMMUNAL INFORMASJONSSIDE

19. mars 2020

Bømlo kommune har ei oppdatert nettside om korona:

bomlo.kommune.no/koronavirus - kommunal informasjonsside

Her finn ein også informasjon om kommunal koronatelefon, 53423001

 

 

REDUSERT TILGONG KYSTLEGANE F.O.M 16.3.20

15. mars 2020

Alle avtalar om rutinekontrollar og konsultasjonar som kan venta blir avbestilt frå Kystlegane f.o.m. 16.3, i tråd med kommunen sine pandemiplanar i samband med koronautbrotet.

Det vil stå plakat på ytterdøra, som vil vera låst.

Nødvendig legekonsultasjon kun etter avtale på førehand pr telefon 53425610. 

Dersom ein ikkje kjem gjennom på telefonen og det hastar: ring legevakt 116117, som kan vidareformidla kontakt med Kystlegane.

Me har nyleg installert mulighet for videokonsultasjon. Dette kan brukast i særskilte høve og etter avtale med den aktuelle lege. Takst/pasientbetaling for dette blir som ved konsultasjon. 

LES DETTE ved luftvegsinfeksjon eller mistanke om koronasmitte

14. mars 2020

IKKJE møt opp på Kystlegane om du har ein luftvegsinfeksjon!

Ta kontakt pr telefon med resepsjonen om du har ein luftvegsinfeksjon/feber/tilstand som du treng råd om mtp evt undersøking av lege! 

Medarbeidarane vil gi råd etter oppdaterte nasjonale og kommunale retningslinjer for evt testing og undersøking.

Me anmodar elles om at ein oppdaterer seg og fylgjer råd og retningsliner på nettsidene til Bømlo kommune, Folkehelseinstituttet, Helsenorge, NAV.no mm slik at 

 

Viktig info om koronavirus

8. mars 2020

For oppdatert informasjon om koronavirus, viser me til Folkehelseinstituttet si heimeside, fhi.no, eller helsenorge.no. 

Bømlo kommune har også aktuell informasjon om korona på si nettside, bomlokommune.no.

 

Ein kan også ringa informasjonstelefon for publikum: 81555015

NB! Dersom du lurer på om du kan vera smitta, må du ikkje møta opp på Kystlegane, men ringa kontoret for råd.

Legevaktsentralen kan også kontaktast på telefon 116117

Det er viktig å opplysa om ein har vore på reis og kor ein har vore, eller om ein har vore i kontakt med ein person som kan vera utsett for eller har fått påvist smitte med koronavirus/covid 19.

 

 

 

Vikar for dr. Bondevik

28. februar 2020

Dr. Bondevik er sjukmeldt og ikkje på kontoret framover. Det vil vera vikar for han, pt er dr. Leversund vikar.

Ny lege/listereduksjon

24. august 2017

Den 1.9 overtar dr. Sandra Langedal praksisen etter dr. Anna Tribis. Ho er nyutdanna og begynner som såkalla ALIS lege (= allmennlege i spesialisering) ved Kystlegane. Dette er ein  kommunal legestilling, som igjen er ledd i eit såkalla ALIS-prosjekt. Målet er rekruttering av unge legar til primærhelsetenesta.  Her vert det spesielt tilrettelagt for eit vidareutdanningsløp mot spesialisering i allmennmedisin ila 5 år.


Lista ho overtek er på 1100 pasientar, men som ALIS-lege vil ho starta med 700 pasientar. Det vil difor bli 400 pasientar som på vilkårleg vis vil bli trekt ut av lista. Desse vil bli plassert på ei liste med ledig plass ved Bremnes legesenter. Her er ein tilsvarande ALIS stilling oppretta og lege er tilsett i denne frå januar 2018 (lista står pr i dag oppført som "liste utan fast lege").


Alle pasientar som til no har stått på dr. Anna Tribis si liste vil altså få brev frå Helfo om ny fastlege gjeldande frå 1. september, 700 av desse hos dr. Sandra Langedal ved Kystlegane og 400 blir overført til Bremnes legesenter.

 

Pasientane som blir overflytta til annan lege utanom Kystlegane, kan ta kontakt med Kystlegane pr brev, sms eller telefon til resepsjonen for å få overført journalen til ny fastlege.

 

Me ynskjer Sandra Langedal velkommen til Kystlegane!

 

Ny lege ved Kystlegane

13. august 2017

Dr. Sandra Langedal er frå 1.9.17 tilsett ved Kystlegane. Ho overtar dr. Anna Tribis sin praksis (tidlegare dr. Jan Leversund sin praksis).

Min pasientjournal

15. september 2016

Det er i dag i Helse Vest sitt område mogleg for pasientar innan somatikk å sjå journalnotat/dokument frå sjukehus på nett. Frå 21.9 gjeld dette også innan rus og psykisk helsevern, samt tilvisingar frå fastlege. Ein går inn via helsenorge.no eller vestlandspasienten.no

Kjernejournal

24. februar 2015

Frå 1. mars 15 blir det innført kjernejournal for alle innbyggjarar i Hordaland. Kjernejournalen vil innehalda viktige helseopplysningar som pasienten sjølv og sjukehus/helsepersonell vil få tilgong til, t.d. ved sjukehusinnlegging. Ein kan sjølv bidra til kva som skal stå i kjernejournalen. Det er også høve til å reservera seg mot kjernejournal.

Meir info om kjernejournal ved å logga seg inn på Helsenorge.no (sjå under meny og lenker)

 

Nyttig informasjon og oversikt i Helsenorge.no

10. desember 2014

Det er mykje nyttig informasjon vedr. helse, behandling, dine timeavtalar, rettighetar mm. ved å gå inn på "Meny og lenker" 

Les flere nyheter